Νόμιμη η Καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. δικαστικών αποφάσεων που διατάσσουν τη λύση και εκκαθάριση ΑΕ πριν την τελεσιδικία τους

Στο ερώτημα αν οι δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες διατάσσουν τη λύση και την εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας, πρέπει να καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. από τη δημοσίευσή τους και πριν από την τελεσιδικία τους, και γενικότερα από πότε αυτές επιφέρουν έννομα αποτελέσματα, απάντησε η υπ'αρ.112/2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 
Το Τμήμα Α γνωμοδότησε ομόφωνα ότι η οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση όποιου έχει ειδικό έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 48 του κ.ν.2190/1920, και διατάζει τη λύση ανώνυμης εταιρείας και τον διορισμό εκκαθαριστή νομίμως καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. αμέσως μετά τη δημοσίευσή της και πριν από την τελεσιδικία της. 
Η οριστική αυτή απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή, δηλαδή παράγει έννομες συνέπειες από την δημοσίευσή της. Σύμφωνα με το ΝΣΚ, η ερμηνεία αυτή ανταποκρίνεται πλήρως στο σκοπό του νομοθέτη που είναι η μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα σε κρίσιμα ζητήματα συναπτόμενα με την ύπαρξη και λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας αποτρεπομένων αντιστοίχως των κινδύνων, τόσο για το συναλλακτικό κοινό, όσο και για τους μετόχους αυτής. 
Το ίδιο ισχύει και για τον καλόπιστο τρίτο, ο οποίος δεν έχει πρόσβαση στις δικαστικές αποφάσεις που επηρεάζουν ουσιωδώς την υπόσταση και λειτουργία μιας ανώνυμης εταιρείας.

Σχόλια