Αναρτήσεις

Υποχρέωση της Διοίκησης να χορηγήσει στον αιτούντα πολίτη επικυρωμένο αντίγραφο σχεδίου απόφασης του Πρωθυπουργού και Αν.Υπουργού Οικονομικών

Δέσμευση της Διοίκησης από τη Νομολογία - Ανάκληση Διοικητικών Πράξεων (Γνωμοδότηση)

Μη εφαρμογή νομοθετικής διάταξης σε ισχύ, επειδή η Διοίκηση καθυστερεί να εκδώσει εφαρμοστική εγκύκλιο (ΣτΠ)