Μη εφαρμογή νομοθετικής διάταξης σε ισχύ, επειδή η Διοίκηση καθυστερεί να εκδώσει εφαρμοστική εγκύκλιο (ΣτΠ)

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επανειληµµένως εκφράσει τις επιφυλάξεις του για την λειτουργία των εγκυκλίων, σε όλο το εύρος της διοικητικής δράσης, οι οποίες, σε αρκετές περιπτώσεις, αντί να διευκρινίζουν νοµοθετικές διατάξεις, στην ουσία, τις παραλλάσσουν ή και τις ανατρέπουν (Βλέπε Ετήσια Έκθεση 2011, σελ.101 -105). Μια ακόµη συνηθέστατη παρελκυστική λειτουργία των εγκυκλίων,
είναι και η άρνηση από την ∆ιοίκηση να εφαρµόσει ψηφισµένη και εν ισχύ νοµοθετική διάταξη, και µάλιστα για µεγάλο διάστηµα από την θέσπισή της, αναµένοντας να εκδοθεί η σχετική Εγκύκλιος.
Στην συγκεκριµένη περίπτωση, µε την διάταξη του άρθρου 26 του ν. 4331/2015, αναγνωρίστηκε, χωρίς αποκλεισµούς, εξαιρέσεις και διακρίσεις, ως συντάξιµος, ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαν, µέχρι το 1997, οι αντιρρησίες συνείδησης, για το στρατιωτικό αδίκηµα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας. Το ζήτηµα αυτό είχε αναδείξει ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος είχε διατυπώσει, σε πόρισµά του, την επιτακτική ανάγκη νοµοθετικής διευθέτησης του ζητήµατος, τόσο όσον αφορά του ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου όσο και τους ασφαλισµένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Ενώ λοιπόν η παραπάνω διάταξη είχε τεθεί σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2015, για περισσότερο από ένα έτος παρέµενε ανεφάρµοστη, όχι για κάποιο άλλο λόγο, αλλά επειδή η ∆ιοίκηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ καθυστερούσε να εκδώσει σχετική εγκύκλιο. Και τούτο παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη εκδοθεί, από 17.7.2015, σχετικές οδηγίες εφαρµογής από την Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
Ο Συνήγορος διερευνώντας αναφορά πολίτη ο οποίος ζητούσε να αναγνωριστεί ο χρόνος φυλάκισής του ως αντιρρησίας συνείδησης, κατ΄ εφαρµογή του νόµου, απευθύνθηκε, αρχικά, την 1η 2.2016 στην ∆ιοίκηση του ΙΚΑ, υπενθυµίζοντας ότι ήδη, για το ζήτηµα αυτό, υφίστατο σχετικό έγγραφο µε οδηγίες εφαρµογής από το Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ζήτησε την άµεση εφαρµογή του νόµου, χωρίς περαιτέρω χρονοτριβές, είτε µε την άµεση έκδοση σχετικής εγκυκλίου είτε και χωρίς αυτή. Εν τούτοις χρειάστηκε να παρέλθει ακόµη ένα εξάµηνο, για να εκδοθεί τελικά από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ η αριθµ. 27/25.7.2016 Εγκύκλιος και να καταστεί επιτέλους δυνατή η έναρξη της διαδικασίας αναγνώρισης του χρόνου ασφάλισης των ενδιαφεροµένων. 
Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε αφορµή τη συγκεκριµένη υπόθεση επιθυµεί να εκφράσει για µια ακόµη φορά την ανάγκη η χρήση των εγκυκλίων να γίνεται όπου είναι πραγµατικά απαραίτητο, και σε καµιά περίπτωση να µην παραµένουν ανενεργές νοµοθετικές διατάξεις µε πρόσχηµα την καθυστέρηση της ∆ιοίκησης να τις εκδώσει, γεγονός που αποτελεί µείζον φαινόµενο κακοδιοίκησης. (synigoros.gr) Δείτε την επιστολή προς το ΙΚΑ εδώ κι εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr