Υποχρέωση της Διοίκησης να χορηγήσει στον αιτούντα πολίτη επικυρωμένο αντίγραφο σχεδίου απόφασης του Πρωθυπουργού και Αν.Υπουργού Οικονομικών

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κλήθηκε να γνωμοδοτήσει στο ερώτημα αν υφίσταται υποχρέωση της Διοίκησης να χορηγήσει στον αιτούντα διοικούμενο επικυρωμένο αντίγραφο του σχεδίου απόφασης του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, καθόσον στις αιτήσεις του ενδιαφερομένου, πέρα από τη γενική επίκληση της νόμιμης χρήσης του σχεδίου αυτού, δεν γίνεται επίκληση ειδικότερων  λόγων για τους οποίους ζητείται το σχέδιο της απόφασης (λ.χ.εκκρεμής δίκη), δηλαδή δεν προκύπτει ότι στοιχειοθετείται εύλογο ενδιαφέρον, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι η οικεία απόφαση του Πρωθυπουργού και Αν.Υπουργού Οικονομικών έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Την αίτηση είχε υποβάλει προς τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπ.Οικονομικών, ο Π.Δ., πρώην ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και η απόφαση, της οποίας αντίγραφο ζητούσε, έκανε δεκτή την παραίτησή του από τη θέση του Ειδ.Γραμματέα του ΣΔΟΕ.
Η α’ τακτική ολομέλεια του ΝΣΚ γνωμοδότησε (αρ.19/2017) κατά πλειοψηφία ότι υφίσταται υποχρέωση της Διοίκησης να χορηγήσει στον αιτούντα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του σχεδίου της εν λόγω απόφασης.

Σχόλια