Πρόσφατες Γνωμοδοτήσεις του Νομ.Συμβουλίου του Κράτους

Γνμ.7/2017: Γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Ν.Σ.Κ. επί ερωτημάτων του Α.Σ.Ε.Π. Ασυμβίβαστο μέλους του Α.Σ.Ε.Π. με την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου.: α) Το Ν.Σ.Κ. έχει αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί επί ερωτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής «Ανώτατο Συμβούλιο
Επιλογής Προσωπικού» (Α.Σ.Ε.Π) (ομοφ). β) Η ιδιότητα του μέλους του Α.Σ.Ε.Π. δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου. Κατά τη διάρκεια της θητείας μέλους του Α.Σ.Ε.Π. διατηρείται μεν η ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου, αναστέλλεται όμως η άσκηση των σχετικών καθηκόντων (ομοφ).
Γνμ.9/2017: Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στον Ο.Γ.Α. – Εφαρμοστέες διατάξεις: Οι διατάξεις των άρθρων 84 έως 86 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 29 του ν. 4369/2016, εφαρμόζονται και στον Ο.Γ.Α., τόσο ως προς τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια τη διαδικασία και τα όργανα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, όσο και ως προς τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων (ομοφ).
Γνμ/10/2017: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε υπάλληλο του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ: Ο Π.Ε., υπάλληλος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μπορεί να καταστεί πρόεδρος στον Αστικό Συνεταιρισμό Κοινωνικού Σκοπού της περιοχής του, χωρίς να εμπίπτει στην απαγόρευση της τταρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3528/2007, διότι μόνη η συμμετοχή του σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα, ούτε συνιστά κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας.
Γνμ.14/2017: Δυνατότητα προσμέτρησης χρόνου προϋπηρεσίας από συμβάσεις έργου σε συμβάσεις εργασίας στους εργαζόμενους στον ΕΛΚΕ (Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4310/2014, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 24 του Ν. 4386/2016, κατά τη σύναψη συμβάσεων εργασίας εργαζομένων στον ΕΛΚΕ, δεν μπορεί να προσμετρηθεί η προϋπηρεσία σε αυτόν με συμβάσεις έργου (ομοφ.) (nsk.gr)

Σχόλια