Εκτελεστότητα του πίνακα κατάταξης δανειστών επί αναγκαστικής εκτέλεσης του ΚΠολΔ, αν ασκηθεί ανακοπή κατά του κύρους του πλειστηριασμού (ΝΣΚ)

To Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε επί του ερωτήματος, εάν από το εκτιθέμενο στο έγγραφο της Γεν.Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπ.Οικονομικών και το προκύπτον από τα στοιχεία του φακέλου πραγματικό, υποχρεούται ο υπάλληλος του πλειστηριασμού να αποδώσει από το καθαρό (προς διανομή) πλειστηρίασμα στο Δημόσιο το χρηματικό ποσό, για το οποίο κατετάγη στο σχετικό πίνακα κατάταξης δανειστών και, γενικότερα, αν με την με οποιονδήποτε τρόπο δικαστική προσβολή του κύρους του πλειστηριασμού -είτε προσβάλλεται παράλληλα και ο πίνακας κατάταξης είτε όχι- εμποδίζεται η απόδοση του πλειστηριάσματος στο καταταγέν Δημόσιο.
Σύμφωνα με την υπ αρ. 20/2017 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η άσκηση ανακοπής του άρθρου 979 ΚΠολΔ κατά του πίνακα κατάταξης δανειστών εκ μέρους της καταταγείσας μεν στον εν λόγω πίνακα, πλην Πλαίσιο κειμένου: ϋόμως για μέρος της αναγγελθείσας απαίτησής της τραπεζικής εταιρίας, η οποία στρέφεται αποκλειστικά και μόνο κατά της επισπεύδουσας την εκτέλεση -και καταταγείσας στον ανακοπτόμενο πίνακα- ένωσης συνιδιοκτητών δεν αναστέλλει την εκτέλεση του ανακοπτομένου πίνακα κατάταξης ως προς το Ελληνικό Δημόσιο, η κατάταξη του οποίου δεν προσβάλλεται με την εν λόγω ανακοπή. 
Οι εκ μέρους του καθ' ου ο πλειστηριασμός οφειλέτη ασκηθείσες ανακοπές κατά του σε βάρος του διενεργηθέντος πλειστηριασμού και της σχετικής κατακυρωτικής έκθεσης δεν εμποδίζουν την καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο των απαιτήσεών του, για τις οποίες κατετάγη στο σχετικό πίνακα κατάταξης δανειστών. Τυχόν δ' ασκηθείσα κατά του πίνακα κατάταξης ανακοπή του καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτη δεν αναστέλλει την εκτέλεση του πίνακα.
Επομένως, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού υποχρεούται σε καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο των απαιτήσεών του, για τις οποίες κατετάγη στον σχετικό πίνακα κατάταξης δανειστών. Δείτε το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr