Παρακράτηση τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείου από τις συνταξιοδοτικές παροχές κληρονόμων δανειολήπτη (ΝΣΚ)

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε επί του ερωτήματος εάν το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων οφείλει να παρακρατεί για την εξυπηρέτηση των δανείων που έχει χορηγήσει, τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις από τις συνταξιοδοτικές παροχές που λαμβάνουν τα τέκνα του αποβιώσαντος εν υπηρεσία δανειολήπτη, τα οποία έχουν προβεί σε αποδοχή κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής. Ειδικότερα, ερωτάται εάν για την εξυπηρέτηση ληξιπρόθεσμων ή μη δόσεων δανείου του κληρονομούμενου, είναι νόμιμη: α) η δέσμευση του εφάπαξ βοηθήματος, όταν αυτό απονέμεται από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα (π.χ. ΜΤΠΥ, ΤΑΔΚΥ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΤΕΑΠΑΣΑ) σε δανειολήπτη του οποίου οι κληρονόμοι εν συνεχεία αποδέχθηκαν την κληρονομία επ’ ωφελεία απογραφής και β) η παρακράτηση ποσού από τη σύνταξη των κληρονόμων επ’ ωφελεία απογραφής. 
Στο ερώτημα αυτό το ΝΣΚ γνωμοδότησε (αρ.78/2017) ως εξής: Σε περίπτωση θανάτου εν υπηρεσία δανειολήπτη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταμείο, για την εξυπηρέτηση ληξιπρόθεσμων ή μη δόσεων του ληφθέντος δανείου, νομίμως προβαίνει τόσο στη δέσμευση του εφάπαξ βοηθήματος, από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και αν απονέμεται αυτό, όσο και σε παρακράτηση από τη σύνταξη που λαμβάνουν τα τέκνα του, ουδεμία δε έννομη επιρροή ασκεί τυχόν εκ μέρους των τέκνων αποποίηση ή αποδοχή της κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής. Δείτε το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια