Αναγνώριση κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου. Εφαρμογή ή μη του Ν. 4182/2013 σε εκκρεμείς υποθέσεις

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε επί του ερωτήματος αν η διάταξη του άρθρου 61 παρ.5 του ν.4182/2013 (Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις) για τη Σχολάζουσα Κληρονομία, εφαρμόζεται 
α) σε εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος της διάταξης, δικαστικές υποθέσεις αναγνώρισης του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου, επί των οποίων έχει εκδοθεί μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου της κληρονομίας, που διατάσσει δημοσίευση πρόσκλησης υπό την ισχύ του καταργηθέντος, με το άρθρο 82 παρ.8 περ.ε’ του ν.4182/13 άρθρου 1869 ΑΚ, 
β) σε υποθέσεις όπου η αίτηση για την αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου κατετέθη υπό την ισχύ του άρθρου 1869 ΑΚ , αλλά δεν συζητήθηκε έως σήμερα και
γ) σε υποθέσεις για τις οποίες είχε ήδη δοθεί εντολή από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στο Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών για να κινήσει την διαδικασία αναγνώρισης του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου βάσει του άρθρου 1869 ΑΚ, αλλά, πριν κατατεθεί η σχετική αίτηση στο Δικαστήριο ετέθη σε ισχύ ο νόμος 4182/2013 (Α’185/10-9-2013).
Σημειώνεται ότι η παρ.5 του άρθρου 61 του ν.4182/2013 προβλέπει τα εξής: «Αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα ενεργειών του κηδεμόνα και του τυχόν αντικαταστάτη του μετά την παρέλευση διετίας από του αρχικού διορισμού ούτε σχετική εκκρεμοδικία και πιθανολογείται με γνώμη του Συμβουλίου ότι δεν υπάρχει άλλος κληρονόμος εκτός από το Δημόσιο, το έργο του θεωρείται ως περαιωθέν και ζητείται η αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου κατά το άρθρο 1868 του Αστικού Κώδικα. Πριν την υποβολή της αίτησης δημοσιεύεται πρόσκληση της αρμόδιας αρχής προς όσους τυχόν αξιώνουν κληρονομικό δικαίωμα, προκειμένου να αναγγείλουν το δικαίωμά τους σε προθεσμία τριών (3) μηνών. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής επί έναν τουλάχιστον μήνα και η προθεσμία αναγγελίας αρχίζει από την ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων».
Σύμφωνα με την υπ’αρ. 105/2017 Γνωμοδότηση (ομοφ.) του ΝΣΚ, σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4182/2013, υποθέσεις αναγνώρισης του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου, για τις οποίες έχουν κατατεθεί αιτήσεις με το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς του άρθρου 1869 ΑΚ και οι οποίες δεν έχουν εκδικαστεί μέχρι σήμερα ή επί των οποίων εκδόθηκε μη οριστική απόφαση του δικαστηρίου της κληρονομίας, που διατάσσει δημοσίευση πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 1869 ΑΚ, επιβάλλεται να εφαρμοστεί η δικαστική απόφαση και ο καθοριζόμενος με αυτή τρόπος δημοσίευσης πρόσκλησης. 
Στις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκαν εντολές από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την υποβολή αίτησης αναγνώρισης του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου, βάσει του προγενέστερου νομοθετικού καθεστώτος, αλλά πριν κατατεθούν οι σχετικές αιτήσεις στο δικαστήριο, ετέθη σε ισχύ ο νόμος 4182/2013, η αρμόδια διεύθυνση, εφόσον ενημερωθεί ότι δεν εκκρεμεί σχετική αίτηση, δύναται να ενεργοποιήσει άμεσα την προβλεπόμενη από το άρθρο 61 παρ. 5 του ν. 4182/2013 διαδικασία.

Σχόλια