Πρόσφατες Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ

268/2016: Χρήση του όρου «Κολλέγιο» στην επωνυμία, στον διακριτικό τίτλο ή στις εγκαταστάσεις του ιδιωτικού εκπαιδευτήριου «Αριστοτέλειο Κολλέγιο» καθώς και σε κάθε άλλο φορέα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου
αδειοδότησης. Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ οφείλει να εγκρίνει την τροποποίηση των σχετικών αδειών χωρίς να απαιτεί την απαλοιφή του όρου «κολλέγιο» από τον διακριτικό τίτλο ή τις εγκαταστάσεις κλπ από φορέα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που κάνει χρήση του όρου αυτού, τον οποίο, όμως, έχει κατοχυρώσει με εμπορικό σήμα για πρώτη φορά πριν την ισχύ του Ν.4093/2012.
263/2016: Αν μπορεί να προβεί η Υπηρεσία, όσον αφορά την Σύμβαση Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (ΣΑΩ) 29/1998, στην ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης, με την οποία επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες σε αντισυμβαλλόμενη εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 33 του Ν. 2690/1999 ή αν τούτο κωλύεται, κατά το άρθρο 43 του Π.Δ. 284/1989. Α. Δεν είναι επιτρεπτή, κατά το άρθρο 43 παρ. 4 του Π.Δ. 284/1989, η εκ μέρους της Διοίκησης ανάκληση της απόφασης περί επιβολής ποινικών ρητρών, σε βάρος προμηθευτή, για παράβαση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ίδιου Π.Δ (πλειοψ.). Β. Δεν δύναται η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 17, 18, 19 και 21 της Σύμβασης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων 29/1998 και το παράρτημα «Δ» της Σύμβασης αυτής, σε συνδυασμό με την παράγραφο 18 α (1) (ε) και (στ) των Κατευθυντηρίων Οδηγιών (Κ.Ο.) Μαΐου 1996, να προβεί στην ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης, με την οποία επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες στον προμηθευτή, εφόσον θεωρεί τον οικείο φάκελο μη εγκαίρως υποβληθέντα ή/και συμπληρωθέντα, λόγω βραδύτητας ή αμέλειας του προμηθευτή, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 284/1989 (ομοφ.).
260/2016: Αποσπάσεις δημοτικών υπαλλήλων – Σύμφωνη γνώμη Δημάρχου. Είναι αναγκαία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, η χορήγηση σύμφωνης γνώμης του αρμοδίου Δημάρχου, για την απόσπαση δημοτικού υπαλλήλου σε γραφείο βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ομοφ.). Δεν απαιτείται η ως άνω σύμφωνη γνώμη για την απόσπαση δημοτικού υπαλλήλου στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (πλειοψ.) (πηγή: nsk.gr)

Σχόλια