Υποχρέωση και τρόπος συμμόρφωσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε απόφαση του ΣτΕ, σχετικά με άρση επικινδυνότητας οικοδομής (NΣΚ)

Με την υπ αρ.211/2016 Γνωμοδότηση το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε στο ερώτημα εάν η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ως διάδοχος του Γεν.Διευθυντή Πολεοδομίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, προς συμμόρφωση σε απόφαση του ΣτΕ, με την οποία υποχρεούται, προς άρση επικινδυνότητας οικοδομής, να ορίσει μέτρα είτε ευθέως είτε εγκρίνοντας μελέτη συντασσόμενη για το σκοπό αυτό, οφείλει να λάβει υπόψη της την διαμορφωθείσα κατάσταση της οικοδομής και συγκεκριμένα όταν σε αυτή έχουν εκτελεστεί έργα με βάση μελέτη που δεν εγκρίθηκε αρμοδίως. Β) Σε περίπτωση που ορίσει η ίδια τα ληπτέα μέτρα, θα πρέπει να προβεί ή όχι στην έγκρισή του
και σε καταφατική περίπτωση με ποια διαδικασία.
Στο πλαίσιο συμμόρφωσής της προς την απόφαση του ΣτΕ, με βάση την οποία υποχρεούται να προβεί σε άρση επικινδυνότητας οικοδομής, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής οφείλει, είτε να ορίσει η ίδια τα ληπτέα μέτρα, οπότε δεν τίθεται ζήτημα έγκρισης αυτών, είτε να εγκρίνει μελέτη που θα συνταχθεί για το σκοπό αυτό και θα υποβληθεί προς αυτήν. Σε περίπτωση που για την άρση της επικινδυνότητας εφαρμόστηκε μελέτη που δεν είχε νόμιμα εγκριθεί, εάν κρίνει ότι η μελέτη και οι με βάση αυτήν εκτελεσθείσες εργασίες είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας και ότι με τις εργασίες αυτές ή με κάποιες από αυτές επιτυγχάνεται η άρση επικινδυνότητας της επίμαχης οικοδομής, μπορεί να ορίσει εκ νέου με απόφασή της, ως ληπτέα μέτρα άρσης της επικινδυνότητας, τις ίδιες εργασίες ή ορισμένες από αυτές ή και νέες. Κατεβάστε τη Γνωμοδότηση εδώ

Σχόλια