Μη νόμιμη η παρακράτηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείου, από τις μεταβιβασθείσες, στην οικογένεια αποβιώσαντος δανειολήπτη, συνταξιοδοτικές παροχές

Στο ερώτημα εάν το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων οφείλει, σύμφωνα με την ειδική για τα χορηγούμενα από αυτό δάνεια διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν.4202/1929, για την εξυπηρέτηση των δανείων που έχει χορηγήσει, να παρακρατεί τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις από τις συνταξιοδοτικές παροχές που λαμβάνει η θυγατέρα της θανούσης δανειολήπτριας, η οποία έχει ήδη αποποιηθεί την επαχθείσα σ'αυτήν κληρονομιά, γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Δ') στην υπ’ αρ. 219/2016 Ατομική Γνωμοδότηση. Το ΝΣΚ εξέφρασε ομόφωνα τη γνώμη ότι σε περίπτωση
θανάτου δανειολήπτη του Τ.Π.& Δανείων και αποποίησης της κληρονομιάς του από τα μέλη της οικογένειας του, τα οποία καθίστανται δικαιούχοι εξ ίδιου δικαίου συνταξιοδοτικών παροχών, λόγω θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου, δεν είναι νόμιμη η παρακράτηση από το Ταμείο τμήματος των συνταξιοδοτικών αυτών παροχών για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων του αποβιώσαντος δανειολήπτη. Δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ

Σχόλια