Αναρτήσεις

Οι φορολογικές απαλλαγές που απολαύει η Καθολική Εκκλησία μπορεί να αποτελούν απαγορευόμενες κρατικές ενισχύσεις (ΔΕΕ)

Φόρος εισοδήματος λόγω ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων, που χορηγήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3220/2004

Νόμιμη η άρνηση πρόσβασης στο φάκελο για τις κρατικές ενισχύσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Η παράταση διάρκειας ισχύος μιας κρατικής ενίσχυσης θεωρείται τροποποίηση αυτής και επομένως αποτελεί νέα ενίσχυση (ΔΕΕ)

Παράνομες οι κρατικές ενισχύσεις προς τους Έλληνες Αγρότες ύψους 425 εκ. ευρώ σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο