Αναρτήσεις

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (εκδήλωση)

Tέλεση ψευδορκίας δια ενόρκων βεβαιώσεων σε δίκη ασφαλιστικών μέτρων (Άρειος Πάγος)

Ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου (εκδήλωση)

Γνωμοδότηση για την άσκηση δεύτερης προσφυγής κατά το αρ.70 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Παραγραφή και των χρηματικών ποινών μαζί με τις ποινές φυλάκισης που παραγράφονται με το ν.4198/2013

Κάθειρξη δέκα ετών σε δικηγόρο

Δικονομικά ζητήματα στο Οικογενειακό Δίκαιο (συνέδριο)

Eικονικές δικαιοπραξίες (νομολογία)

Επίκαιρα Θέματα Δημοσίου Δικαίου (εκδήλωση)

Εγκληματογένεση (εκδήλωση)

Οι ρυθμίσεις του νόμου για την ενδοοικογενειακή βία

Επίκαιρα Θέματα Φορολογικής Διαδικασίας (εκδήλωση)

Σώρευση αγωγής διάρρηξης και αναγνώρισης σύμβασης ως άκυρης λόγω εικονικότητας (νομολογία)

Δεδικασμένο Διαταγής Πληρωμής

Θέση Δικηγόρου στην Ελληνική Στατιστική Αρχή

Οι Κανόνες Ανταγωνισμού εντός της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Αγοράς (εκδήλωση)

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων περί αυτοδίκαιης απόλυσης και προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας υπαλλήλων (ΣτΕ)

Διαμεσολάβηση και Κώδικας Δικηγόρων (ν. 4194/2013, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 7, ν. 4205/2013) (άρθρο)

Κληρονομικό δικαίωμα του κυοφορούμενου (νομολογία)

Η έννομη προστασία των θρησκευτικών πολιτιστικών αγαθών

Δικηγορική αμοιβή για τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας

Συνταγματικότητα της καταβολής του συνόλου του παραβόλου ως προϋπόθεση του παραδεκτού της αίτησης ασφ.μέτρων του ν.3886/2010 (νομολογία)

Πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (22-24 Οκτωβρίου)

Υποχρέωση γνωστοποίησης ποινικής δίωξης υπαλλήλου στην προϊστάμενη αρχή σύμφωνα με τροποποίηση του Υπαλληλικού Κώδικα

Τα τεκμήρια ακρίβειας των κτηματολογικών εγγραφών (εκδήλωση)