Θέση Δικηγόρου στην Ελληνική Στατιστική Αρχή

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή προκηρύσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω και Συμβουλίω της Επικρατείας, με επιθυμητό Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών στο Δημόσιο Δίκαιο ή εμπειρία και εργασία σε Ανεξάρτητες Αρχές ή Ν.Π.Δ.Δ. και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. Οι ενδιαφερόμενοι Δικηγόροι πρέπει να υποβάλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας (21-11-2013) στον ιστότοπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης σε δυο εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας αίτηση υποψηφιότητας για την πρόσληψή τους στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. στη Διεύθυνση: Πειραιώς 46 και Επονιτών, ΤΚ. 185 10 Πειραιάς και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (γρ. 619).
Η αίτηση υποψηφιότητας για την πρόσληψη, η οποία πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από αναφερόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά, υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του νόμιμα θεωρημένη από την αρμόδια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει παραλαβής. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει η απόδειξη παραλαβής. Τυποποιημένο έντυπο (υπόδειγμα) αιτήσεως δεν διατίθεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Η επιλογή του δικηγόρου που θα προσληφθεί μεταξύ των υποψηφίων, θα γίνει από τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ο οποίος θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη, προκειμένου να καταλήξει στην απόφασή του. Aναλυτική προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά