Αναρτήσεις

Μη αναγραφή ΑΦΜ και ΔΟΥ στην έκθεση έφεσης. Δεν προκαλείται απαράδεκτο όταν αυτά προκύπτουν από άλλο έγγραφο της δικογραφίας

Νέα νομολογία: Απόρριψη δικογράφου ως απαράδεκτου λόγω μη αναγραφής του ΑΦΜ

Η παράλειψη κατάθεσης γραμματίου προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής δεν συνεπάγεται το απαράδεκτο της διαδικαστικής πράξης. Μεταστροφή της νομολογίας