Αναρτήσεις

Αξίωση επιστροφής ποσών που καταβλήθηκαν από δανειολήπτη σε τράπεζα βάσει καταχρηστικής ρήτρας: Χρονικό σημείο έναρξης της παραγραφής της αξίωσης (ΔΕΕ)

Ανατροπή στη νομολογία για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Δεν υπόκειται σε έλεγχο καταχρηστικότητας ο σχετικός όρος. Απόρριψη αγωγής

Τραπεζικό επιτόκιο στεγαστικού δανείου που υπερβαίνει το δικαιοπρακτικό. Διάκριση τραπεζικών και δικαιοπρακτικών επιτοκίων