Θέση Δικηγόρου-Νομικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο ΕΛΚΕ –ΟΠΑ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) προτίθεται να απασχολήσει, ένα (1) Δικηγόρο-Νομικό, για την παροχή νομικής συνδρομής. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να εκδηλώσουν Δικηγόροι - φυσικά πρόσωπα και Δικηγορικές Εταιρίες. Στην περίπτωση των δικηγορικών εταιριών στην εκδήλωση ενδιαφέροντος θα προβεί η Δικηγορική Εταιρία και τα απαραίτητα προσόντα θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε ένα Δικηγόρο- εταίρο που θα υποδειχθεί, η
υποψηφιότητα του οποίου και θα αξιολογηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του ΕΛΚΕ-ΟΠΑ και της δικηγορικής εταιρείας, με τη ρητή αναφορά ότι υπεύθυνος θα είναι προσωπικά τόσο ο Δικηγόρος- εταίρος προσωπικά η υποψηφιότητα του οποίου αξιολογήθηκε, όσο και η δικηγορική εταιρεία. Το φυσικό αντικείμενο της νομικής συνδρομής προς τον Ανάδοχο συνίσταται ενδεικτικά: στην εν γένει νομική υποστήριξη του ΕΛΚΕ-ΟΠΑ, στην παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων για θέματα που θα αναθέτει η Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ (στο εξής Επιτροπή), ο Προϊστάμενος Γραμματείας του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, ο Πρύτανης του ΟΠΑ και οι Αναπληρωτές Πρυτάνεις. Εκτιμώμενη διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης-ανανέωσης ενός έτους. Προϋπολογισμός: μέχρι 40.000 ετησίως, € πλέον ΦΠΑ. Υποβολή προτάσεων μέχρι 9/6/2016 και ώρα 16:00. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr