Πρόσληψη Δικηγόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά

Το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο» προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου, παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις , στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο» με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία σύμφωνα με τον ν. 4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων, όπως ισχύει κάθε φορά, που εδρεύει στον Πειραιά. Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί, θα καταλάβει θέση του Οργανισμού του Νοσοκομείου και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή
εξέλιξη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο Νοσοκομείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στην εφημερίδα «Κοινωνική» στην ακόλουθη διεύθυνση: Αφεντούλη 1 & Ζαννή Γραφεία Διοικητικής Υπηρεσίας, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Προσωπικού) 4ος όροφος Υπεύθυνοι υπάλληλοι: Αλεξάνδρα Λέκου - Ζώης Ιωάννης τηλέφωνα 210 4592151-584. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια