Θέση Νομικού Συμβούλου στο ΤΕΙ Αθήνας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη - Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ» που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών,
προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών με έναν νομικό σύμβουλο με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως 18.600,00 (συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων), για την υποστήριξη του παραπάνω προγράμματος και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
Μία θέση νομικού συμβούλου με καθήκοντα τη νομική υποστήριξη των ενεργειών και αποφάσεων του ΕΛΚΕ, με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε θέματα που αφορούν οργανωτικά θέματα, ως και σε συμβατικά θέματα (εμπορικές συμβάσεις) ή/και σε θέματα δημοσίων συμβάσεων (συμβάσεων έργων, υπηρεσιών, προμηθειών και συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και σχετικούς διαγωνισμούς). Διάρκεια απασχόλησης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης. Ποσό: έως του ποσού των 18.600,00 € (συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων). Προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι και τις 07-12-2016 και ώρα 14.30. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια