Επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε για αγορά παραβόλων ΤΑΧΔΙΚ που δεν χρησιμοποιήθηκαν

Στο ερώτημα αν υφίσταται δυνατότητα επιστροφής του ποσού που καταβλήθηκε για αγορά παραβόλων ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν, γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’αρ. 317/2015 Γνωμοδότησή του. Η υπόθεση αφορά αφενός τις αιτήσεις τεσσάρων ιδιωτών και μιας εταιρίας προς το ΤΑΧΔΙΚ, με συνημμένα σε αυτές πρωτότυπα έντυπα παραβόλων ΤΑΧΔΙΚ χρηματικής αξίας 60 ευρώ έκαστο, με τις οποίες αιτήθηκαν την
επιστροφή της αξίας του λόγω του ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν για τους λόγους που αρχικά εξεδόθηκαν και αφετέρου τις αιτήσεις δύο εταιριών και πάλι στο ΤΑΧΔΙΚ με συνημμένα διπλότυπα τύπου Α και τις βεβαιώσεις είσπραξης των ποσών από τις αντίστοιχες ΔΥΟ, με τις οποίες αιτούνται την επιστροφή της χρηματικής αξίας των παραβόλων επειδή δεν άσκησαν τελικά τα ασφαλιστικά μέτρα (άρθρο 5 του ν.3886/2010) για τα οποία είχαν εκδώσει τα ανωτέρω παράβολα.
Όπως γνωμοδότησε το ΝΣΚ, στην εξεταζόμενη περίπτωση υφίσταται δυνατότητα και περαιτέρω υποχρέωση του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του γενικού κανόνα δικαίου περί αδικαιολόγητου πλουτισμού (άρθρο 904 ΑΚ), να επιστρέψει στους δικαιούχους, που υπέβαλαν σχετική αίτηση, τα ποσά που εισπράχθηκαν με την έκδοση τόσο των ειδικών έντυπων παραβόλων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., βάσει της υπ’αριθμ.76120/2012 ΚΥΑ, όσο και των διπλοτύπων είσπραξης του Δημοσίου που εκδόθηκαν για την κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010, ως προς το ποσό που αφορά το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., υπό τις προϋποθέσεις αφενός της μη χρησιμοποίησης των ειδικών έντυπων παραβόλων για το σκοπό που εκδόθηκαν και μη κατάθεσης των αιτήσεων των ασφαλιστικών μέτρων για τις οποίες εκδόθηκαν τα σχετικά διπλότυπα είσπραξης του Δημοσίου και αφετέρου της μη παραγραφής των σχετικών απαιτήσεων, οι οποίες θα ελεγχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (legalnews24.gr)

Σχόλια