Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 5108/2024 για την ενοποίηση των δικαστηρίων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος  5108/2024 "Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις".

Στο Νόμο (Α' μέρος) προβλέπονται: 

α) η ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων (ήτοι ειρηνοδικεία και πρωτοδικεία), 

β) ο εκσυγχρονισμός του χωροταξικού σχεδιασμού των δικαστικών σχηματισμών της χώρας, 

γ) η δημιουργία ειδικής επετηρίδας και η ρύθμιση της μισθολογικής και υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης των δικαστών που είχαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος τον βαθμό του ειρηνοδίκη, 

δ) η μεταφορά διαχειριστικών αρμοδιοτήτων από τους διευθύνοντες τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)

Στο Β' μέρος περιέχονται : 

α) H αντιμετώπιση πρακτικών δυσχερειών στον τρόπο διενέργειας των εισαγωγικών εξετάσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, μέσω σημειακών παρεμβάσεων στον ν. 4871/2021 (Α΄ 246), ενόψει και του επερχόμενου διαγωνισμού, 

β) παρεμβάσεις στον ν. 3251/2004 (Α΄ 127) που ενσωματώνει την απόφαση - πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, προκειμένου να επέλθει πλήρης εναρμόνιση, 

γ) σημειακές παρεμβάσεις στον ν. 4963/2022 (Α΄ 149) για την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού της δικαστικής αστυνομίας, 

δ) η τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190), ώστε να επιλυθεί ένα ζήτημα ερμηνείας που διαπιστώθηκε στην πράξη και προκάλεσε συμφόρηση στα δικαστήρια, 

ε) η τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2318/1995 (Α΄ 126), προκειμένου μέσω της σύνταξης διαπιστωτικών εκθέσεων από δικαστικούς επιμελητές έπειτα από παραγγελία, να παρασχεθεί στον πολίτη η δυνατότητα προσκόμισης ενός ακόμη αποδεικτικού μέσου στην πολιτική δίκη.

Δείτε το Νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά