Θέση Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ. Εφέταις με πάγια αντιμισθία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

Η πρόσληψη θα γίνει κατόπιν επιλογής σύμφωνα με τη διαδικασία, που προβλέπεται από το άρθρο 43 παρ. 2 του ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει σήμερα κι όπως ορίζεται παρακάτω και ο/η προσληφθησόμενος/η θα συνδέεται με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου. 

Ο/Η δικηγόρος, που θα προσληφθεί, θα στελεχώσει το Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο λειτουργεί, ως αυτοτελής υπηρεσιακή μονάδα υπαγόμενη απευθείας στον Πρύτανη, θα έχει ως αντικείμενο την πλήρη διεκπεραίωση νομικών και δικαστικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), σύμφωνα με τις εντολές και τις οδηγίες της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας και των Προϊσταμένων του, καθώς και του/της Προϊσταμένου/ης του Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο Δικηγόρος συνεργάζεται με τον Πάρεδρο του ΝΣΚ του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας και εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Αρχών. 

O/H δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες στο Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του Π.Δ.Μ. που βρίσκεται στο κτίριο Διοίκησης του Π.Δ.Μ. στην Πανεπιστημιούπολη στη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του. Από την πρόσληψή του/της και μετά δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει υποθέσεις, αυτοπροσώπως ή δια συνεργατών του, που επιφέρουν σύγκρουση καθηκόντων ή συμφερόντων με τις λειτουργίες και δραστηριότητες του Π.Δ.Μ. 

Η μηνιαία του/της αμοιβή για την παροχή των εν γένει υπηρεσιών του/της καθορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.4354/2015, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων ή όποια άλλη σχετική νομοθεσία ακολουθήσει, θα υπόκειται δε στην ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού του/της φορέα.

Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις : 

 Να είναι Έλληνες πολίτες.  Να είναι δικηγόροι παρ' Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις, Μέλη Δικηγορικού Συλλόγου της Χώρας, με πενταετή τουλάχιστον ενεργό συνολική προϋπηρεσία. 

 Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου Νομικής Πανεπιστημιακής Σχολής της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου. 

 Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. 

 Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη και να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

 Να είναι υγιείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους). 

 Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του ν.1256/1982 καιτου ν.4194/2013. 

 Απαραίτητη η εξειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο, που θα αποδεικνύεται με ανάλογο διδακτορικό ή  μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του Δημοσίου Δικαίου ή με απασχόληση και αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα Διοικητικού Δικαίου.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια