Θέση Δικηγόρου στο ΤΕΕ Θεσσαλονίκης

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή, κατόπιν επιλογής, στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ (Θεσσαλονίκη). Αντικείμενο της απασχόλησης είναι, σε περιφερειακό επίπεδο (Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας) α) η επιμέλεια της διεξαγωγής των δικών με διάδικο το ΤΕΕ, β) η μέριμνα της δικαστικής και εξωδίκου προστασίας των συμφερόντων του ΤΕΕ ενώπιον κάθε δικαστικής και διοικητικής αρχής, γ) η δια γνωμοδοτήσεων συνδρομή των οργάνων και υπηρεσιών του ΤΕΕ, επί των εκάστοτε ανακυπτόντων νομικών θεμάτων (όπως ορίζεται και στο άρθρο 1 του Π.Δ./γματος 883/1980, ΦΕΚ Α’ 218/1980). Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και από ώρα 8.30 π.μ. έως 15.00μ.μ στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ (έδρα Θεσσαλονίκη, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, αρ.49) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια