Θέση Νομικού στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας  350/22-12-2016 της Επιτροπής Εκπάιδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο:
«Υποστηρικτικές Δράσεις λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπέιοπυ Πανεπιστημίου 2017-2021» με κωδικό 370, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με  ένα (1) άτομο, με σύμβαση έργου με σκοπό την υποστήριξη των επί μέρους λειτουργιών του ανωτέρου προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα ζητείται: ένα (1) άτομο κάτοχος πτυχίου ΠΕ Νομικών Επιστημών με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο αντικείμενο του Δημόσιου Δικαίου. Αιτήσεις μέχρι τις 20/01/2017 και ώρα 12:00 μ.μ. Για την αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Σχόλια