Επαναπροκήρυξη θέσης Δικηγόρου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση οργανικής θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομειου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», επαναπροκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου τουλάχιστον παρ΄
Εφέταις στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 4370/2016. Όπως αναφέρεται στην Προκήρυξη «ο δικηγόρος υποχρεούται να εγγραφεί αμελλητί στο Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών, εφόσον είναι εγγεγραμμένος σε διαφορετικό Δικηγορικό Σύλλογο». Αιτήσεις σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια