Θέση Νομικού στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου Φκ31 «Διοικητική
Υποστήριξη και Ανάπτυξη Ε.Α.Π.», το οποίο χρηματοδοτείται από την οικονομική υπηρεσία του ΕΑΠ:
ΘΕΣΗ 2: Nομικός: ένας/μία νομικός για πνευματικά δικαιώματα, με έδρα την Αθήνα. Το αντικείμενο της θέσης αφορά στην υποστήριξη σε ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων σχετικών με την ψηφιακή ανάρτηση υλικού στα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ και για τη διαχείριση των σχετικών συμβάσεων. Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης έργου θα είναι 12 μήνες από 01/01/2017 έως 31/12/2017, με δυνατότητα ανανέωσης έως δυο (2) έτη. Η συνολική αμοιβή θα ανέρχεται σε ποσό 24.100,00 € μικτά.
Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 06/12/2016 έως και 15/12/2016. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα είτε να καταθέσουν το φάκελο υποψηφιότητας αυτοπροσώπως/με εξουσιοδότηση στην έδρα του Ε.Α.Π. (κάτωθι διεύθυνση, ώρες: 07.30-13.30, έως και τη λήξη της προθεσμίας) είτε να τον αποστείλουν στην έδρα του ΕΑΠ μέσω ΕΛ.ΤΑ. με συστημένη επιστολή (κάτωθι διεύθυνση, έως και τη λήξη της προθεσμίας, βάσει της σφραγίδας των ΕΛ.ΤΑ.) ή μέσω courier (κάτωθι διεύθυνση, ώρες: 07.30-13.30, έως και τη λήξη της προθεσμίας), σε εσώκλειστο φάκελο.

Σχόλια