Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Θέση Δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής προκηρύσσει την πλήρωση µε επιλογή µίας (1) θέσης δικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής, στο ∆ήµο Ηρακλείου Αττικής. Η πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικας ∆ικηγόρων) όπως ισχύει. Αντικείµενο της
απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου-νοµικού συµβούλου θα είναι η νοµική υποστήριξη του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής. Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει : α) Να είναι δικηγόροι µέλη του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών µε δικαίωµα παράστασης στον Άρειο Πάγο. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο ∆ήµο Ηρακλείου Αττικής σε αποκλειστική προθεσµία 30 ηµερών από την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης στον ηµερήσιο Τοπικό Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόµενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Έρχεται ο Κώδικας Παραβόλων και Δικαστικών Τελών για όλες τις διαδικασίες

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε (υπ’αρ. 17977 απόφαση-ΦΕΚ Β 828/15-3-2017) τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτ...