Πρόσληψη Νομικού Συμβούλου στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 163/17/7-7-2016 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα (1) εξωτερικό συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου στα πλαίσια υλοποίησης
του προγράμματος με τίτλο: «Αναδιοργάνωση του συστήματος παρακολούθησης και αποτίμησης του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που υλοποιούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4Γ περιπτ.β του αρθ.7 της ΚΥΑ 679/1996 και της παρ.23 του αρθ.2 του Ν.2621/98 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.2 του αρθ.14 του Ν.3369/2005 και συγκεκριμένα: 1. Ένα Δικηγόρο- Νομικό για την παροχή νομικής υποστήριξης της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Αριθμός θέσεων : Μια (1). Χρονική περίοδος: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης- ανανέωσης ενός έτους . Αμοιβή : 10.000 € συνολικά με ΤΠΥ, ανεξαρτήτως του πλήθους των νομικών γνωμοδοτήσεων. Αιτήσεις μέχρι 15.12.2016. Δείτε την Προκήρυξη εδώ και την αίτηση εδώ

Σχόλια