Προκήρυξη για διορισμό 30 Νομικών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τ.ΑΣΕΠ 9/3-11-2016) η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή τριάντα (30) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με θητεία πέντε ετών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/2016) και το άρθρο 19 του Ν. 2190/ 1994 (Φ.Ε.Κ. 28/τ.Α΄/1994), όπως ισχύει. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των
θέσεων των μελών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι αρμοδιότητες της Αρχής, τα τυπικά προσόντα αξιολόγησης των υποψηφίων, τα κωλύματα διορισμού και τα ασυμβίβαστα, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων για τις θέσεις των μελών που διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρ. 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/τ.Α΄/1994). Για τις 30 θέσεις απαιτείται Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νομικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 12η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα. Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια