Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Αυξημένη δικαστική δαπάνη για μεγάλα δικόγραφα. Μια ατυχής διάταξη του σχεδίου νόμου για τη διοικητική δίκη

Γράφει ο Γιώργος Καζολέας, Δικηγόρος
Όσοι δικηγόροι γράφουν μακροσκελή δικόγραφα, πριν τα καταθέσουν καλό είναι πλέον να κάνουν και μια δεύτερη σκέψη, καθώς το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μέτρα επιτάχυνσης και εξορθολογισμού της διοικητικής δίκης» εισάγει διάταξη που προβλέπει επιβολή αυξημένης δικαστικής δαπάνης στο διάδικο που το δικόγραφό του υπερβαίνει σε έκταση κατά την
κρίση του δικαστηρίου το αναγκαίο μέτρο. Ειδικότερα, όπως προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 3 του σχεδίου νόμου : «Στην τρίτη υποπαράγραφο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Π.Δ.18/1989, όπως ισχύει μετά τις προσθήκες που έγιναν με το άρθρο 41 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51), προστίθενται μετά το προτελευταίο εδάφιο τα εξής:
«Η αυξημένη δικαστική δαπάνη του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται επίσης στον διάδικο που ηττήθηκε, εάν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, το δικόγραφό του υπερβαίνει σε έκταση το αναγκαίο μέτρο ενόψει των τιθέμενων με το ένδικο βοήθημα ή μέσο ζητημάτων».
Δηλαδή η παραπάνω διάταξη προστίθεται μετά τη διάταξη του προτελευταίου εδαφίου του αρ.19 (κατάθεση δικογράφου ενδίκων μέσων) της Κωδικοποίησης διατάξεων για το ΣτΕ, που έχει ως εξής: «Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει στον διάδικο, ο οποίος δεν τήρησε την ως άνω υποχρέωση και ηττήθηκε, αυξημένη δικαστική δαπάνη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος διατάγματος». Εν προκειμένω η εν λόγω υποχρέωση είναι η σύνταξη συνοπτικής έκθεσης των τιθεμένων νομικών ζητημάτων που συνυποβάλλεται με το ένδικο μέσο.
Ωστόσο η κύρωση της αυξημένης δικαστικής δαπάνης με λόγο το εκτεταμένο δικόγραφο στη βάση ενός αναγκαίου μέτρου που δεν προσδιορίζεται και δεν εξειδικεύεται δεν έχει λογική και αν τελικά ψηφιστεί ως έχει η διάταξη, θα προκαλέσει σύγχυση, αν δεν παραμείνει ανεφάρμοστη.
Προφανώς τα μεγάλα σε έκταση δικόγραφα κουράζουν τους δικαστές και αναλώνουν το χρόνο τους, αλλά η αοριστία της διατύπωσης της επίμαχης διάταξης είναι προφανής (ποιος και τι ορίζει το αναγκαίο μέτρο έκτασης του δικογράφου και πόσο είναι αυτό, 5, 10, 20 ή 50 σελίδες και σε ποιό μέγεθος γραμματοσειράς) και λειτουργεί τιμωρητικά για το διάδικο, ο πληρεξούσιος του οποίου μπορεί να χρειαστεί να γράψει ένα πιο εκτενές δικόγραφο ανάλογα με το είδος και τη φύση της υπόθεσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...