Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4446/2016 για τον Πτωχευτικό Κώδικα, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α' 240/22.12.2016) ο Νόμος 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές,
Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». Ο νέος νόμος έχει πολύ μεγάλο νομικό ενδιαφέρον καθώς επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις σε βασικά νομοθετήματα, όπως ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, το πδ 18/89, ο Πτωχευτικός Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Ο νόμος επιφέρει αλλαγές στη διεξαγωγή της διοικητικής δίκης, καταργεί το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές αγωγές, αναπροσαρμόζει τα δικαστικά παράβολα σε πολιτική, ποινική και διοικητική δικαιοσύνη και καθιερώνει τη συμμετοχή των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων. Δείτε το νέο νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια