Θέση Δικηγόρου στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά

Το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά» προκηρυσσει την πλήρωση µιας (1) θέσης δικηγόρου, παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις, στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» µε σχέση έµµισθης εντολής, µε πάγια αντιµισθία σύµφωνα µε τον ν.4194/2013 Κώδικας ∆ικηγόρων, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί, θα καταλάβει κενή θέση του Οργανισµού του Νοσοκοµείου και θα ακολουθεί την προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Οι
ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν στο Νοσοκοµείο κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας στις εφηµερίδες «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ» και «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» στην ακόλουθη διεύθυνση: Μπόταση 51 Πειραιάς Γραφεία ∆ιοικητικής Υπηρεσίας, Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού (Προσωπικού) ισόγειο , τηλέφωνα 210 4523807. o αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόµενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια