Επτά (7) θέσεις Δικηγόρων για άσκηση στο ΕΤΑΑ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)» που εδρεύει στην Αθήνα (Μάρνη αρ. 22), προσκαλεί όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 μηνών, (περίοδος Σεπτέμβριος 2016 έως Μάρτιος 2017), με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10)
ημερών από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ταμείου . Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων του ΕΤΑΑ ορίζονται σε επτά (7). Δείτε την Πρόσκληση εδώ και Αιτήσεις εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr