Θέση Δικηγόρου στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δεκαεννέα -19- άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Δήμο Θεσσαλονίκης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: Ένα (1) άτομο ΠΕ Δικηγόρος. Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά στη γενική εποπτεία του προγράμματος, την οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση
των συνολικών διαδικασιών των επιμέρους πράξεων της ομάδας έργου, καθώς και τη σύνταξη τακτικής αναφοράς πεπραγμένων προς το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α' 1, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326). Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313317139, 2313317116, 2313317128, 2313317137, 2313317666 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 16 /06/2016 έως 25/ 06/2016 (10 ημερολογιακές ημέρες). Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια