Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4390/2016 που προβλέπει νέα παράταση για την πώληση των "κόκκινων" δανείων μέχρι 15 Ιουνίου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4390/2016 «Κύρωση της Συνολικής Συμφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, με τις αναπόσπαστες σε αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις». Στο νόμο υπάρχει διάταξη που προβλέπει νέα παράταση, μέχρι 15 Ιουνίου 2016, για την εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 9 του νόμου 4354/2015 για την πώληση των μη
εξυπηρετούμενων («κόκκινων») δανείων. Συγκεκριμένα, στο Άρθρο δεύτερο του νόμου 4390/16 (Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176)) προβλέπεται: «Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 3 του πρώτου Κεφαλαίου του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: «Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, τις συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα L124/20.5.2003), καθώς και τα δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι τη 15η Ιουνίου 2016.» Δείτε το Νόμο 4390/2016 εδώ

Σχόλια