Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

Πρόσληψη Δικηγόρου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

Ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (Π.Γ.Ν.Π.) προκηρύσσει την πλήρωση μιάς (1) θέσης δικηγόρου τουλάχιστον παρ’ Εφέταις στο Π.Γ.Ν.Π. «Παναγία η Βοήθεια» με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων). Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ΠΕ Δικηγόρων και θα ακολουθεί την
προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο. Δείτε την Προκήρυξη στο dspatras.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...