Θέση Δικηγόρου με μηνιαία αντιμισθία στον Σύνδεσμο Δήμων Πειραιά και Δυτ.Αττικής

Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με μηνιαία αντιμισθία στον Σύνδεσμο Δήμων Πειραιά και Δυτ. Αττικής. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4194/13 ( κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει κάθε φορά και θα συνδέεται με τον Σύνδεσμο Δήμων Πειραιά και Δυτ. Αττικής με σχέση έμμισθης εντολής. Το αντικείμενο της απασχόλησής του θα είναι η έκδοση γνωμοδοτήσεων επί νομικών υποθέσεων που χρήζουν
επιλύσεως προς τις υπηρεσίες του Συνδέσμου. Θα παρέχει κάλυψη των γενικών νομικών θεμάτων των υπηρεσιών του Συνδέσμου και την υπεράσπιση των συμφερόντων του Συνδέσμου, ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του. Θα έχει έδρα στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου στο Σχιστό και οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στο γραφείο της νομικής υπηρεσίας του Συνδέσμου και στα αρμόδια δικαστήρια τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων.
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές του καθορίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ 2/17132/0022/28.2.2012 (ΦΕΚ 498/28.2.2012 τεύχος Β΄) που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 22 ν. 4024/2011. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στο Σύνδεσμο Δήμων Πειραιά και Δυτ. Αττικής σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τοπικό τύπο, (δηλαδή μέχρι και τις 4/7/2016) αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια