Δασικοί Χάρτες: Παράταση έως 27 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων και αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων

Παρατείνεται με μεταβατική διάταξη τροπολογίας στο νομοσχέδιο «Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςκλπ» έως τις 27 Ιουλίου η προθεσμία για τους δασικούς χάρτες όσον αφορά  την υποβολή αντιρρήσεων, αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων και αιτήσεων εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «η προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνει για χρονικό διάστημα 45 ημερών, ήτοι έως την 27η Ιουλίου 2017, την προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη στις περιοχές που η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α'182) εκπνέει στις 12 Ιουνίου 2017 για τους κατοίκους εσωτερικού και στις 3 Ιουλίου για τους κατοίκους εξωτερικού. Η παράταση αυτή δίνεται κατ' εξαίρεση για τις περιοχές αυτές καθώς λόγω των νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας χρειάζεται επιπρόσθετος χρόνος για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά τόσο οι πολίτες όσο και οι Υπηρεσίες στα νέα δεδομένα. Η παράταση της ως άνω προθεσμίας κρίνεται αναγκαία για την ορθότερη χρήση όλων των εργαλείων που παρέχονται από τους νόμους 4462/2017 (Α' 39), 4467/2017 (Α' 56) και των λοιπών διοικητικών αποφάσεων και εγκυκλίων». 
Η προτεινόμενη διάταξη έχει ως εξής: «Στις περιπτώσεις όπου η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α'182) για την υποβολή αντιρρήσεων λήγει στις 12.6.2017 και στις 03.07.2017 για τους κατοίκους εξωτερικού, η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως την 27η Ιουλίου 2017».

Σχόλια