Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4472/2017 που προβλέπει αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, τροποποιήσεις στον ΚΠολΔ (πλειστηριασμοί) και Πτωχ.Κώδικα

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
Το επίμαχο άρθρο 58 παρ.1 του νόμου, που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες jκαι προβλέπει αύξηση των ασφαλιστικών τους εισφορών, αναφέρει τα εξής: «1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο, ως εξής:
«Από 1.1.2018 και εντεύθεν, τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του µηνιαίου εισοδήµατος, όπως αυτό καθορίζεται µε βάση το φορολογητέο αποτέλεσµα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος, σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσµατος.»
Στο Κεφάλαιο Ε΄ του νόμου (άρθρα 59-65) περιλαμβάνονται διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου δικαιοσύνης διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Συγκεκριμένα: Αρθρο 59. Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς
Αρθρο 60. Μεταβατικές διατάξεις για ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς
Αρθρο 61. Ρυθµίσεις σχετικά µε τη λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Αρθρο 62. Τροποποιήσεις του Ένατου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄ 153)
Αρθρο 63. Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε την αρµοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος.
Αρθρο 64. Γνωστοποίηση παραβάσεων φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας από τις εισαγγελικές αρχές προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων
Αρθρο 65. Ευθύνη των εκπροσώπων του Δηµοσίου και των πιστωτικών ιδρυµάτων από πράξεις αναδιάρθρωσης δανείων ή άλλων οφειλών

Σχόλια