Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης

Ο ∆ήµαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη προκηρύσσει την πλήρωση µε επιλογή δύο (2) θέσεων δικηγόρων παρ’ Αρείω Πάγω, που είναι µέλη του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, µε µηνιαία αντιµισθία, στο ∆ήµο Πυλαίας – Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Η πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 περ. ιβ΄ του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28Α ), όπως ισχύει, και του άρθρου 43 του Ν.4194/13 (ΦΕΚ 208Α ) (Κώδικας ∆ικηγόρων), όπως ισχύει κάθε φορά, και οι προσληφθέντες θα συνδέονται µε το ∆ήµο Πυλαίας – Χορτιάτη µε σχέση έµµισθης εντολής. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια