Θέση Δικηγόρου στον ΟΣΕ Θεσσαλονίκης

Ο Ο.Σ.Ε. προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, ενός (1) Δικηγόρου, με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία, για την κάλυψη μιας (1) κενής οργανικής θέσης της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών του ΟΣΕ, στη Θεσσαλονίκη. Αντικείμενο της απασχόλησης του Δικηγόρου είναι η παροχή νομικών υπηρεσιών, για την κάλυψη και εξυπηρέτηση των ειδικών νομικών, δικαστηριακών, εξωδίκων αναγκών και εν γένει νομικών υποθέσεων, γνωμοδοτήσεων και θεμάτων σχετικών με την ασκούμενη δραστηριότητα του Οργανισμού και ειδικότερα, ενδεικτικώς, επί θεμάτων του εργατικού δικαίου, του δικαίου περί την εκτέλεση δημοσίων έργων, προμηθειών και συμβάσεων, του δικαίου των μεταφορών, συγκοινωνιών κλπ, καθώς και επί θεμάτων Ποινικού, Διοικητικού και Κοινοτικού Δικαίου. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr