Δύο (2) θέσεις Νομικών στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Το Κέντρο Ερευνών για τα Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης για τις ανάγκες των Συμβουλευτικών Κέντρων Αθήνας και
Πειραιά στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο (ΣΚ Αθήνας και ΣΚ Πειραιά)»,και ΟΠΣ 5000729 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». Οι δύο (2) θέσεις αφορούν ειδικότητα ΠΕ Νομικών. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής:  Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017. Δείτε την Προκήρυξη και τα σχετικά έντυπα εδώ

Σχόλια