Δικηγόρος στο Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης

Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή. O Δήμαρχος Ελληνικού- Αργυρούπολης προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ΄εφέταις στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.4194/2013, όπως ισχύει κάθε φορά. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων/στόχων/συμφερόντων του Δήμου Ελληνικό- Αργυρούπολη. Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπε να είναι δικηγόροι παρ' εφέταις μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια