Πρόσληψη Δικηγόρων στο Δήμο Πατρέων

Ο Δήμος Πατρέων προσκαλεί όσες/ους δικηγόρους, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, επιθυμούν να προσληφθούν ως εξωτερικοί συνεργάτες για χρονικό διάστημα ίσο με την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας των σχετικών δηλώσεων και με δυνατότητα παράτασης μέχρι πέντε
(5) μήνες , με αντικείμενο εργασίας την συλλογή & επεξεργασία στοιχείων , η συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων του Δήμου Πατρέων εντός της οριζόμενης προθεσμίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο , να υποβάλλουν αίτηση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων (Μαιζώνος & Βότση, ισόγειο) . Οι προσληφθέντες υποχρεούνται σε καθημερινή παρουσία στις Υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων και σε συνεργασία με το σύνολο αυτών , προκειμένου να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση της εργασίας τους. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Πατρέων σε αποκλειστική προθεσμία από Τρίτη 31/01/2017 έως και Τρίτη 07/02/2017 , την αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια