Υποβολή υποψηφιότητας διδασκαλίας στην Εθνική Σχολή Δικαστών

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιότητας διδασκαλίας
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών: Η Ε.Σ.Δι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Προεισαγωγική Εκπαίδευση Ε.Σ.Δι. 2014 - 2018» (Ε.Π Μεταρρύθμιση
Δημόσιου Τομέα), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/ες:
α) εν ενεργεία και επίτιμους δικαστικούς λειτουργούς με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου του Συμβουλίου Επικράτειας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Εφέτη ή Αντεισαγγελέα Εφετών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εφέτη των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (άρθρο 43 παρ. Ια, αα και γγ του ν. 3689/2008, όπως ισχύει),
β) καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (άρθρο 43 παρ. Ια, ββ του ν. 3689/2008, όπως ισχύει) και
γ) δικηγόρους με 15ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, ειδικούς επιστήμονες. δημόσιους λειτουργούς και μέλη Διοικητικών Συ αβουλιών εγνωσμένου κύρους επιστημονικών οργανώσεων (άρθρο 43 παρ. Ια, γγ του ν. 3689/2008, όπως ισχύει),
να καταθέσουν αίτηση, συνοδευόμενη με τα παρακάτω στοιχεία, με την οποία να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ζητήματα Δικαίου Ανταγωνισμού», καθώς και για την συμμετοχή τους ως εισηγητές σε όσες ημερίδες επιθυμούν. Αιτήσεις μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2016. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια