Τρεις (3) θέσεις Δικηγόρων στο Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ

Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.), συστάθηκε με το ΠΔ 328/2000 (ΦΕΚ Α’ 268/2000) και έχει σκοπό και αρμοδιότητες, όπως αυτές αναλυτικά ορίζονται στο Ν 4001/2011, για τη «Λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 179/22-8-2011).
Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, και με γνώμονα τη διαφάνεια και την αρχή της χρηστής διοίκησης, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη είκοσι τεσσάρων (24) συμβάσεων έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας δύο ετών, προκειμένου να πληρωθούν είκοσι τέσσερις (24) εκ των ανωτέρω θέσεων.
Κωδικός 10: Δικηγόροι. Αριθμός Θέσεων: 3. Τυπικά Προσόντα Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Νομικού Τμήματος Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου τίτλου Νομικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής του Εξωτερικού. Να είναι Δικηγόροι μέλη ενός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ελληνικής επικράτειας. Ικανότητες / Εμπειρία: 10 · Να έχουν συνολικό χρόνο άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια από την εγγραφή τους σε Δικηγορικό Σύλλογο. · Να έχουν άριστη γνώση και εμπειρία σε θέματα Αστικού, Εμπορικού και Δημοσίου Δικαίου. · Να έχουν γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. Επιθυμητά Προσόντα • Να γνωρίζουν επαρκώς και άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της ελληνικής και της αγγλικής. • Προϋπηρεσία σε περιβάλλον Νομικής Υπηρεσίας, πλέον των πέντε Δικηγόρων, Οργανισμού ή Εταιρείας. • Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών σε συναφές πεδίο με τα αντικείμενα αρμοδιοτήτων της ΛΑΓΗΕ ΑΕ • Η εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενα που σχετίζονται ιδιαίτερα με το δίκαιο της ενέργειας θα συνεκτιμηθεί ιδιαιτέρως.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αίτημα υποψηφιότητας και το βιογραφικό τους σημείωμα ανά κωδικό θέσης στον ιστότοπο: https://goo.gl/OPyrgf από 00:00 19 Νοεμβρίου 2016 έως 24:00 28 Νοεμβρίου 2016.

Σχόλια