Δύο θέσεις Νομικών στην Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης

Η Αναπλ.Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού προκηρύσσει την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 29 ατόμων, ως επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017. Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες. Ανάμεσα στις προκηρυσσόμενες θέσεις είναι και οι εξής:
-Μία (1) θέση με Γνωστικό αντικείμενο Δικαίου- Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου «Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.» και
-Μία (1) θέση με Γνωστικό αντικείμενο Δικαίου – Νομικός - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης «Α.Σ.Τ.Ε.Κ.».
Αιτήσεις έως και 26/10/2016.

Σχόλια