Θέση Διοικητικού-Οικονομικού Διευθυντή στο Εθνικό Θέατρο

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για τη θέση του «Διοικητικού-Οικονομικού Διευθυντή» του Εθνικού Θεάτρου Ν.Π.Ι.Δ., όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 3Α του Ν.2273/1994, το οποίο και προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ.3 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ Α’ 159/6.9.2016). Οι συμμετέχοντες οφείλουν να αποδεικνύουν σωρευτικά τα οριζόμενα από την παρ.4 του ως άνω άρθρου προσόντα, και συγκεκριμένα: α. Να διαθέτουν πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής στη Νομική ή την
Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τις Πολιτικές ή Οικονομικές Επιστήμες ή τη Δημόσια Διοίκηση. β. Να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής, ενώ η καλή γνώση μίας δεύτερης γλώσσας θα θεωρείται πρόσθετο προσόν. γ. Να διαθέτουν τουλάχιστον οκταετή ευδόκιμη διοικητική εμπειρία σε ανάλογη θέση ευθύνης, κατά προτίμηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό πολιτιστικό φορέα.
Οι υποψηφιότητες πρέπει να λάβουν ημερομηνία συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ή αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων του Θεάτρου με ημερομηνία όχι αργότερη από τις 24/11/2016. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια