Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2793/τ.Β΄/05-09-2016 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με Α.Δ.Α.: Ω62ΛΩ-1Ρ4, η αριθ. 57322/19-08-2016 ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 348 του ν. 4412/2016 (147/τ.Α΄). Οι
ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στην προκηρυσσόμενη θέση και διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να την υποβάλλουν, μετά των αναφερόμενων στην ανωτέρω προκήρυξη δικαιολογητικών, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού
Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 06-09-2016. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr