Θέση Δικηγόρου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής, τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Α. Για τη θέση του/της Νομικού Συμβούλου προσλαμβάνεται δικηγόρος, τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, με σχέση έμμισθης εντολής. Η επιλογή του/της Νομικού Συμβούλου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Ν.4194/2013 και απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου ύστερα από εισήγηση
Τριμελούς Επιτροπής. Οι αποδοχές του/της Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176). Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την ανωτέρω θέση πρέπει απαραιτήτως να είναι δικηγόροι τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, μέλη Δικηγορικού Συλλόγου. Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, 20 Οκτωβριου 2016. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου