Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Θέση Δικηγόρου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής, τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Α. Για τη θέση του/της Νομικού Συμβούλου προσλαμβάνεται δικηγόρος, τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, με σχέση έμμισθης εντολής. Η επιλογή του/της Νομικού Συμβούλου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Ν.4194/2013 και απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου ύστερα από εισήγηση
Τριμελούς Επιτροπής. Οι αποδοχές του/της Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176). Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την ανωτέρω θέση πρέπει απαραιτήτως να είναι δικηγόροι τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, μέλη Δικηγορικού Συλλόγου. Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, 20 Οκτωβριου 2016. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

O νόμος 4446/2016 επέφερε αλλαγές στα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ κατάργησε το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές α...